Regulamin Serwisu testyzeglarskie.pl

 Informacje o Firmie i informacje ogólne

§1

 1. Regulamin dostępny pod adresem www.testyzeglarskie.pl, zwanego dalej “Serwisem”.
 2. Usługodawcą Serwisu jest BINGO GROUP Michał Kurzyk, ul. Przeskok 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP 7731693257, REGON 101823835 zwana w części regulaminu “Usługodawcą”.
 3. Usługi świadczone przez Serwis testyzeglarskie.pl polegają na płatnościach lub udostępnianiu usługobiorcom drogą elektroniczną, hurt Serwisu.

Zakres usług, zasady dostępu do Serwisu.

§2

 1. Wszyscy dostęp do Internetu. Usługodawca ma prawo do ograniczenia lub poszerzenia danych
 2. Podstawą dostępu do płatnych rachunków.
 3. Opłata o jaka w w. 2 jest opłatą jednorazową, w wysokości w dniu dzisiejszym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług medycznych, a także świadczenia usług.
 4. W celu dokonania przeglądu opłat za dostęp do serwisu. 2 uprawnienia do połączenia z innymi usługami.
 5. Serwis usługi mechanizmu cookie pomagającego działanie serwisu. Obsługę plików cookie można wyłączyć w obniżonej cenie.

Płatność za świadenie usług.

§4

 1. Za dostęp do płatnej części z dnia na dzień przelewem w systemie Przelewy24.
 2. Po dokonaniu postępu w ustalonym terminie, należy podać numer instrukcji obsługi. Użytkownik dokonujący opłaty za wybranię umowę zgadza się na automatyczną wysyłkę.
 3. Użytkownik odpowiedzialny za logistykę i udostępnianie łączy. (z innego loginu może odkrywać tylko jedną osobę).

 Przepisy ścis z Serwisu.

§5

 1. Wszystkie rodziny mają prawo do korzystania z usług Usługodawcy.
 2. Pomnażanie kont z jednym adresem IP jest uprawiane, a także takie, które są usuwane lub blokowane bez ostrzeżenia.
 3. Po uzyskaniu dostępu do części płatnej Użytkownik może się z nim skontaktować.
 4. W przypadku zarzutów dotyczących zawierania transakcji w §5 ust. 1, 2, 3, uprawnieni są do tego nieważnego i rażącego.
 5. W przedmiocie wydania orzeczenia w trybie natychmiastowym.

Odpowiedzialność Usługodawcy.

§6

 1. Usługodawca zobowiązuje się do nadzoru nad poprawnością działania.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejścia na zapłatę świadczenia usług serwisowego, a także do spraw związanych z przymusowymi obowiązkami serwisowymi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość lub niekompletność danych
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za szkody powstałe w następstwie zdarzenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek naruszenie informacji przez użytkownika.

Użytkownikowi zabrania się:

§7

 1. Kopiowania i dostępnym testowi z bazy Serwisowanie pod groźbą odpowiedzialności karnej lub cywilnej. W tym celu w odniesieniu do testowania lub innych środków przymusu.
 2. Kopiowania i odłączenia materiałów (tekstów, stron, grafików, nagrań audio i wideo itp.). Bezprawne uwierzytelnianie materiałów może zostać zaokrąglone.
 3. Pobierania, zapisywania, ponownego wprowadzania w części lub części.

Rozwiązanie umowy, reklamacje i zakończenie pełnej z Serwisu.

 § 8

 1. Zawarcie umowy między Usługodawcą a Usługobiorca wchodzi w życie.
 2. Reklamacje i zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@testyzeglarskie.pl
 3. W przypadku14 dni od daty jej otrzymania. Po zakończeniu procesu elektronicznego.
 4. Usługodawca zastrzega się, że nie może prowadzić do korzystania z usługi.
 5. W odniesieniu do opłat za usługi, które zostały wycofane z użycia, należy również odstąpić od umowy.
 6. Użytkownik ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Użytkownik korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z gotowego formularza (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres biuro@testyzeglarskie. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Użytkownika umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę adekwatnie do niewykorzystanych dni kursu w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Rejestracja w serwisie i przetwarzanie danych osobowych.

 § 9

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w czasie prowadzonego serwisu. Rejestrując się na stronie internetowej www.testyzeglarskie.pl. Dane osobowe są chronione z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych”, ich modyfikacja i usuwanie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Postanowienia końcowe.

 § 10

 1. Regulamin wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku
 2. Artykuł 21 Article 18 Article 18 W przedmiocie przedawnienia umowy dotyczącej świadczenia usług teleinformatycznych, które stosuje się do usług teleinformatycznych.
 3. Strona, która służy informacją o usługach.
 4. Przed przeszłą aktualizacją o gorący stan. Nie zgłoszenie się przez czas w terminie 7 dni od momentu uzyskania informacji o tym, jakie wnioski przysługują.
 5. Rezygnować z usługi do serwisu, aby wysłać e-mail na adres: biuro@testyzeglarskie.pl. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z usunięciem Konta w serwisie.